ST30K

 • Data:7GB tốc độ cao
 • Giá: 30.000đ
 • Hạn: 7 ngày
 • ST30K 0989016309 gửi 9123

MIMAX70

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX70 0989016309 gửi 9123

MIMAX90

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX90 0989016309 gửi 9123

MIMAX125

 • Data:8GB tốc độ cao
 • Giá: 125.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX125 0989016309 gửi 9123

MIMAX200

 • Data:15GB tốc độ cao
 • Giá: 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX200 0989016309 gửi 9123

UMAX300

 • Data:30GB tốc độ cao
 • Giá: 300.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • UMAX300 0989016309 gửi 9123

MIMAXSV

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 50.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAXSV 0989016309 gửi 9123

ST90

 • Data:30GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST90 0989016309 gửi 9123

XL50

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 50.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • XL50 0989016309 gửi 9123

ST120

 • Data:28GB tốc độ cao
 • Giá: 120.000 đ
 • Hạn: 28 ngày
 • ST120 0989016309 gửi 9123

ECOD50

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ECOD50 0989016309 gửi 9123

ST70

 • Data:30GB tốc độ cao
 • Giá: 70.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70 0989016309 gửi 9123

ST150

 • Data:28GB tốc độ cao
 • Giá: 150.000 đ
 • Hạn: 28 ngày
 • ST150 0989016309 gửi 9123

V90

 • Data:60GB tốc độ cao
 • Giá: 150.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V90 0989016309 gửi 9123

V90X

 • Data:30GB tốc độ cao
 • Gọi nội mạng: Dưới 20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 20 phút
 • Giá: 90.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V90X 0989016309 gửi 9123

eST120

 • Data:28GB tốc độ cao
 • Giá: 120.000 đ
 • Hạn: 28 ngày
 • eST120 0989016309 gửi 9123