Gói cước 4G

Đăng ký gói cước 3G, 4G Viettel

MI7D

 • Data:700Mb tốc độ cao
 • Giá: 7.000 đ
 • Hạn: 01 ngày
 • MI7D 0989016309 gửi 9123

ST15K

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 15.000 đ
 • Hạn: 3 ngày
 • ST15K 0989016309 gửi 9123

3MI5D

 • Data:500Mb tốc độ cao
 • Giá: 15.000 đ
 • Hạn: 03 ngày
 • 3MI5D 0989016309 gửi 9123

MI5D

 • Data:500MB tốc độ cao
 • Giá: 5.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • MI5D 0989016309 gửi 9123

WC2

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 20.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • WC2 0989016309 gửi 9123

MI2K

 • Data:50MB tốc độ cao
 • Giá: 2.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • MI2K 0989016309 gửi 9123

MI5K

 • Data:200MB tốc độ cao
 • Giá: 5.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • MI5K 0989016309 gửi 9123

MI10D

 • Data:2GB tốc độ cao
 • Giá: 10.000 đ
 • Hạn: 1 ngày
 • MI10D 0989016309 gửi 9123

ST30K

 • Data:7GB tốc độ cao
 • Giá: 30.000đ
 • Hạn: 7 ngày
 • ST30K 0989016309 gửi 9123

15MI5D

 • Data:7500MB tốc độ cao
 • Giá: 75.000đ
 • Hạn: 15 ngày
 • 15MI5D 0989016309 gửi 9123

7MI5D

 • Data:3500MB tốc độ cao
 • Giá: 35.000đ
 • Hạn: 7 ngày
 • 7MI5D 0989016309 gửi 9123

MI20T

 • Data:2GB tốc độ cao
 • Giá: 20.000 đ
 • Hạn: 7 ngày
 • MI20T 0989016309 gửi 9123

MIMAX70

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX70 0989016309 gửi 9123

MIMAX90

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX90 0989016309 gửi 9123

MIMAX125

 • Data:8GB tốc độ cao
 • Giá: 125.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX125 0989016309 gửi 9123

MIMAX200

 • Data:15GB tốc độ cao
 • Giá: 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX200 0989016309 gửi 9123

UMAX300

 • Data:30GB tốc độ cao
 • Giá: 300.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • UMAX300 0989016309 gửi 9123

MIMAXSV

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 50.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAXSV 0989016309 gửi 9123

ST90

 • Data:30GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST90 0989016309 gửi 9123

XL90

 • Data:9GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • XL90 0989016309 gửi 9123

XL50

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 50.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • XL50 0989016309 gửi 9123

V70X

 • Data:15GB tốc độ cao
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30
 • V70X 0989016309 gửi 9123

V200X

 • Data:60GB tốc độ cao
 • Giá: 200.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V200X 0989016309 gửi 9123

ST90K

 • Data:30GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Hạn: 30
 • ST90K 0989016309 gửi 9123

ST120

 • Data:28GB tốc độ cao
 • Giá: 120.000 đ
 • Hạn: 28 ngày
 • ST120 0989016309 gửi 9123

ECOD50

 • Data:3GB tốc độ cao
 • Giá: 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ECOD50 0989016309 gửi 9123

XL100

 • Data:10GB tốc độ cao
 • Giá: 100.000 đ
 • Hạn: 30 ngày
 • XL100 0989016309 gửi 9123

MIMAX450

 • Data:5GB tốc độ cao
 • Giá: 450.000đ
 • Hạn: 180 ngày
 • MIMAX450 0989016309 gửi 9123

12eST120

 • Data:336GB tốc độ cao
 • Giá: 1.440.000 đ
 • Hạn: 336
 • 12eST120 0989016309 gửi 9123

TOMD10

 • Data:200MB tốc độ cao
 • Giá: 10.000đ
 • Hạn: không giới hạn thời gian sử dụng
 • TOMD10 0989016309 gửi 9123

TOMD30

 • Data:1GB tốc độ cao
 • Giá: 30.000đ
 • Hạn: không giới hạn thời gian sử dụng
 • TOMD30 0989016309 gửi 9123